Terms

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

(Please Scroll Down for Englsih Version)

Versjon 1.0

Innholdsfortegnelse:
Innledning
1. Avtalen
2. Partene
3. Priser
4. Avtaleinngåelsen
5. Ordrebekreftelse
6. Betaling
7. Levering m.v.
8. Risikoen for varen
9. Angrerett
10. Undersøkelsesplikt
11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
13. Kjøperens rettigheter ved mangel
14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
15. Garanti
16. Personopplysninger
17. Konfliktløsning
Innledning:
Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av
varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke
hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i
næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt
brukt av Forbrukerombudet.
Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven,
markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker
ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de
lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for
handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse
salgsbetingelsene.
I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten
utfylles med relevante lovbestemmelser.

1. Avtalen
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i
bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art,
mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte
korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.
2
Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i
nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går
direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran
salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene
Selger
Firmanavn:
Kontaktadresse:
E-post:
Telefonnummer: Telefaksnummer:
Organisasjonsnummer:
Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3. Priser
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.
Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter
(merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr,
emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i
bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal
selges uten tillegg av merverdiavgift.1)

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.
En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i
tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den
annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Ordrebekreftelse
Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte
ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.
Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med
bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen
og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

6. Betaling
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til
kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort2 eller debetkort3 ved betaling, kan selgeren reservere
kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.4

 1. 1 Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.
 2. 2 Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.
 3. 3 Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.
 4. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.
 5. Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen.Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette.
 6. Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.

7. Levering m.v.
Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt
som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til
kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge
for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på
egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med
mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

DISCLAIMER for International Orders
Duties and Taxes: Import duties, taxes, and brokerage fees are not included in the product price or shipping and handling cost and it will be collected upon delivery from the carriers for certain packages. These charges are recipient’s responsibility as we are only charging the transportation fee for the packages. You may check with your country’s customs office to determine what these additional costs will be.

8. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til
avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til
hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som
skyldes egenskaper ved varen selv.

9. Angrerett
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser7. Angrerett
innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen
mangel ved den og selv om den ikke er levert.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de
foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen
angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av
varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og
opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil
angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått
informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.
Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig
(angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om
hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.
4 Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens
hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår
utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.
5 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.
6 Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april
1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2.
7 Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast
utsalgssted (angrerettloven).
4Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er
forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag
selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren
kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at
kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.
Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel
kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da
kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis
dette er mulig.
Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke
kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller
datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun
dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på
forseglingen.

10. Undersøkelse av varen
Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker
om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om
den ellers har mangler.
Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til
selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller
hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.
Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget
mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom
varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.
Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og
varen ikke er levert.
Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav
direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).8
Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom
partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i
henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde
kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.
Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen
fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen
kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke
kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for
8 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8.
5
selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren
oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.
Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig
eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som
kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen
løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.
Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge
av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.
Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

13. Kjøperens rettigheter ved mangel
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side,
kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene
holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve
avtalen hevet og erstatning fra selgeren.
Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at
selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg
kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren
urimelige kostnader.
Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller
omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får
dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta
mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det
foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.
Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting
eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik
retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.
Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve
forholdsmessig prisavslag.
Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er
uvesentlig.
Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider
som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.
Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11.
Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og
eventuelle garantier stilt av selger.

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke
skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i
forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse
av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter
6
omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte
uavhentede varer.
Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at
kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin
rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper,
kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er
betalt.
Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig
tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve
mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil
betale.
Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller
hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens §
46.
Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler
kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter
lov om renter ved forsinket betaling.9 Ved manglende betaling kan kravet, etter
forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for
gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.10
Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å
hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr

************************ENGLISH************************

Standard Terms & Conditions for Sale of Goods

 1. Definitions

  In this document the following words shall have the following meanings:

  1. “Buyer” means the organisation or person who buys Goods
  2. “Goods” means the articles to be supplied to the Buyer by the Seller;
  3. “Intellectual Property Rights” means all patents, registered and unregistered designs, copyright, trade marks, know-how and all other forms of intellectual property wherever in the world enforceable;
  4. “Seller” means Passion4Baking AS Vålerveien 11 48, 1591 Sperrebotn, Norway
 2. General

  1. These Terms and Conditions shall apply to sales of Goods by the Seller to the Buyer to the exclusion of all other terms and conditions referred to, offered or relied on by the Buyer whether in negotiation or at any stage in the dealings between the parties, including any standard or printed terms tendered by the Buyer, unless the Buyer specifically states in writing, separately from such terms, that it wishes such terms to apply and this has been acknowledged by the Seller in writing.
  2. Any variation to these Terms and Conditions (including any special terms and conditions agreed between the parties) shall be inapplicable unless agreed in writing by the Seller.
 3. Price and Payment

  1. The price shall be the Recommended Retail Price less agreed discount, unless otherwise agreed in writing between the parties. The price is exclusive of VAT or any other applicable costs.
  2. Credit terms may be offered subject to satisfactory credit vetting of the Buyer by the Seller. The offer of credit will be at the sole discretion of the Seller.
  3. Where credit is offered payment of the price and VAT and any other applicable costs shall be due within 30 days of the date of the invoice supplied by the Seller, unless otherwise agreed in writing. In cases where credit is not offered payment will be required before release of goods by the Seller.
  4. The Seller shall be entitled to charge interest on overdue invoices from the date when payment becomes due from day to day until the date of payment at a rate of 2 per cent per annum above the base rate of the National Westminster Bank
  5. If payment of the price or any part thereof is not made by the due date, the Seller shall be entitled to:
   1. require payment in advance of delivery in relation to any Goods not previously delivered;
   2. refuse to make delivery of any undelivered Goods without incurring any liability whatever to the Buyer for non-delivery or any delay in delivery;
 4. Description

  Any description given or applied to the Goods is given by way of identification only and the use of such description shall not constitute a sale by description. For the avoidance of doubt, the Buyer hereby affirms that it does not in any way rely on any description when entering into the contract.

 5. Sample

  Where a sample of the Goods is shown to and inspected by the Buyer, the parties hereto accept that such a sample is representative in nature and the bulk of the order may differ slightly as a result of the manufacturing process.

 6. Delivery

  1. Unless otherwise agreed in writing, delivery of the Goods shall take place at the address specified by the Buyer on, or as close as possible to the date required by the Buyer. The Buyer shall make all arrangements necessary to take delivery of the Goods whenever they are tendered for delivery.
  2. If the Seller is unable to deliver the Goods because of actions or circumstances under the control of the Buyer, then the Seller shall be entitled to place the Goods in storage until such times as delivery may be effected and the Buyer shall be liable for any expense associated with such storage.
  3. Any damages, shortages, over deliveries and duplicated orders should be reported to the Seller within 14 days of signed receipt to enable replacement or refund.
   DISCLAIMER for International Orders
   Duties and Taxes: Import duties, taxes, and brokerage fees are not included in the product price or shipping and handling cost and it will be collected upon delivery from the carriers for certain packages. These charges are recipient’s responsibility as we are only charging the transportation fee for the packages. You may check with your country’s customs office to determine what these additional costs will be.
 7. RISK

  Risk in the Goods shall pass to the Buyer upon receipt of the goods. Where the Buyer chooses to collect the Goods itself, risk will pass when the Goods are entrusted to it or set aside for its collection, whichever happens first.

 8. TITLE

  Title in the Goods shall not pass to the Buyer until the Seller has been paid in full for the Goods.

 9. RETURN OF UNUSED GOODS

  1. All goods are sold on a firm sale basis, i.e. the Seller will not take back any goods not required or sold by the Buyer, unless otherwise agreed, in which case the following terms apply.
  2. Any returns must be authorised by a representative of the Seller before any credit will be given.
  3. Where the Seller agrees to accept the return of goods that are not damaged the Buyer will be responsible for the cost of carriage and will ensure that they are carefully packaged to avoid any damage in transit. The Seller will not be obliged to accept any goods that are damaged in any way. The Seller will only accept returns that appear in the Sellers current Publication List.
  4. Credit of amounts due or paid in will only be given for goods that are in saleable condition.
 10. LIMITATION OF LIABILITY

  1. The Seller shall not be liable for any all loss or damage suffered by the Buyer in excess of the contract price.
  2. Nothing contained in these Terms and Conditions shall be construed so as to limit or exclude the liability of the Seller for death or personal injury as a result of the Seller’s negligence or that of its employees or agents.
 11. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

  All Intellectual Property Rights produced from or arising as a result of the performance of this Agreement shall, so far as not already vested, become the absolute property of the Seller, and the Buyer shall do all that is reasonably necessary to ensure that such rights vest in the Seller by the execution of appropriate instruments or the making of agreements with third parties.

 12. FORCE MAJEURE

  The Seller shall not be liable for any delay or failure to perform any of its obligations if the delay or failure results from events or circumstances outside its reasonable control, including but not limited to acts of God, strikes, lock outs, accidents, war, fire, breakdown of plant or machinery or shortage or unavailability of raw materials from a natural source of supply, and the Seller shall be entitled to a reasonable extension of its obligations. If the delay persists for such time as the Seller considers unreasonable, it may, without liability on its part, terminate the contract.

 13. RELATIONSHIP OF PARTIES

  Nothing contained in these Terms and Conditions shall be construed as establishing or implying any partnership or joint venture between the parties and nothing in these Terms and Conditions shall be deemed to construe either of the parties as the agent of the other.

 14. ASSIGNMENT AND SUB-CONTRACTING

  The contract between the Buyer and Seller for the sale of Goods shall not be assigned or transferred, nor the performance of any obligation sub-contracted, in either case by the Buyer, without the prior written consent of the Seller.

 15. WAIVER

  The failure by either party to enforce at any time or for any period any one or more of the Terms and Conditions herein shall not be a waiver of them or of the right at any time subsequently to enforce all Terms and Conditions of this Agreement.

 16. SEVERABILITY

  If any term or provision of these Terms and Conditions is held invalid, illegal or unenforceable for any reason by any court of competent jurisdiction such provision shall be severed and the remainder of the provisions hereof shall continue in full force and effect as if these Terms and Conditions had been agreed with the invalid, illegal or unenforceable provision eliminated.

 17. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

  This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Norway and the parties hereby submit to the exclusive jurisdiction of the Norwegian courts.

   

Comments

comments

1 Comment

Write A Comment

Pin It
USANorway